Privacyverklaring VGO-3-gezondheidsonderzoek:

vervolgstudie met deelnemers eerder VGO-onderzoek

 

1.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Binnen het VGO-project (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) doen we wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van wonen in de buurt van veehouderijen op de gezondheid. Daarom zijn wij in het bezit van persoonsgegevens van deelnemers.

Wij gaan zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens en handelen hierbij volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG wet is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De VGO-3 vervolgstudie waarbij eerdere VGO-deelnemers opnieuw worden onderzocht, is een vervolg binnen het VGO-project. Om te laten zien hoe wij met reeds verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens omgaan, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

 

1.2 Wie is er verantwoordelijk?

Deze VGO-3 vervolgstudie wordt uitgevoerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) behorende bij de Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De UU heeft een functionaris gegevensbescherming (privacy@uu.nl) en een algemene privacy verklaring (https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht).

 

1.3 Welke gegevens gebruiken we en met welke doeleinden?

Binnen het VGO-onderzoek hebben we algemene persoonsgegevens verzameld, zoals naam en adres. Deze gegevens zijn verzameld om met de onderzoeksdeelnemers te kunnen communiceren en worden beheerd door een onafhankelijke dienstverlenende organisatie gericht op gegevensbescherming. Daarnaast hebben we persoonsgegevens verzameld die betrekking hebben op de gezondheid. In de VGO-3 vervolgstudie zullen deze gegevens worden aangevuld door middel van nieuwe vragenlijsten en medisch onderzoek.

Dit doen we om wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van wonen in de buurt van veehouderijen op de gezondheid mogelijk te maken. Bij de start van het VGO-project hebben de onderzoeksdeelnemers toestemming gegeven voor deelname aan het VGO-onderzoek. Voor de vervolgstudies binnen het VGO-project is apart schriftelijk toestemming gevraagd.

 

1.4 Hoe beschermen wij de gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat de privacy is gewaarborgd en dat de persoonsgegevens van deelnemers zijn beschermd.

 

1.5 Aan wie worden de gegevens verstrekt?

De gegevens uit het onderzoeksbestand (dus niet tot individuele personen herleidbare gegevens) kunnen verstrekt worden aan onderzoekers binnen de VGO-groep en aan onderzoekers buiten de VGO-groep met wie wij samenwerken. Hieronder lichten we dat toe.

 

1.6 Toestemming intrekken

Toestemming voor deelname aan VGO-onderzoek en/of voor deelname aan specifieke onderdelen van het onderzoek kan op elk moment worden ingetrokken, zonder gevolgen. Dit kan door een e-mail te sturen naar de medewerker van de Trusted Third Party die de deelnemersadministratie beheert: vgo@sivz.nl. De afmelding, voor het gehele VGO-onderzoek of voor specifieke onderdelen, zal worden verwerkt in de deelnemersadministratie. De deelnemer wordt dan niet meer benaderd voor het VGO-onderzoek of voor het betreffende onderdeel.

 

1.7 Welke rechten hebben deelnemers als het gaat om hun gegevens?

Binnen de AVG hebben deelnemers de volgende rechten over hun persoonsgegevens bij VGO:

Meer details hierover op site van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten. over privacyrechten en wat je zelf kunt doen.

Voor vragen over hun persoonsgegevens in de VGO-studie kunnen deelnemers contact opnemen via vgo@sivz.nl

Voor overige vragen kunnen zij contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht, dhr A. Jacquet via privacy@uu.nl. Wanneer deelnemers ontevreden zijn over de afhandeling hiervan, kunnen zij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

1.8 Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelstellingen van de VGO-studie. Hierbij houden wij rekening met de wettelijke bewaartermijnen.